Yadneshan

مرگ در انجیل

مرگ در انجیل

انجیل در مورد مرگ به عنوان یک قسمت از دوره زندگی و مرگ یسوع مسیح حرف می زند. این موضوع به عنوان یک جزء از انجیل، به عنوان یکی از مراحل مهم در برنامه خداوند برای نجات بشریت، بررسی می شود. انجیلها همچنین در مورد مرگ به عنوان یک انتقال از زندگی دنیوی به زندگی بعدی در بهشت یا دوزخ حرف می زنند. این موضوع در انجیل به عنوان یک فرصت برای توبه و اعمال خیر و ایمان به خداوند و مسیح بررسی می شود.

مسیحیان به مرگ به عنوان یک قسمت از دوره زندگی و مرگ عیسی مسیح نگاه می‌کنند. آنها باور دارند که مرگ و قیامت عیسی مسیح از مهمترین رویدادهای تاریخی در باورهایشان است. بر اساس اعتقادات مسیحی، عیسی مسیح به خاطر گناهان بشریت مرده و بعد از سه روز از مرگ برخاسته و به بهشت صعود کرده است.

مسیحیان به مرگ به عنوان یک قسمت از برنامه خداوند برای نجات بشریت نگاه می‌کنند و اعتقاد دارند که از طریق ایمان به مسیح و پذیرش او به عنوان نجات‌دهنده، می‌توانند از مرگ معنویتی و جاویدانی بهره‌مند شوند. همچنین، مسیحیان به مرگ به عنوان یک فرصت برای توبه، اعمال خیر و پیروی از اعلامیه‌های مسیحیت در زندگی معنوی خود نگاه می‌کنند.

در انجیل، چندین آیه دربارهٔ مرگ و قیامت وجود دارد. در ادامه، چند نمونه از این آیات آورده شده است:

  1. "زیرا هر که خواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد و هر که جان خود را بخاطر من و انجیله را از دست دهد، آن را نجات خواهد یافت." (مرقس 8:35)

  2. "مرگ کجا، فوت کجا، ای مرگ، کرم تو کجا؟" (1 کرینتوس 15:55)

  3. "زیرا همه مردم گناه کردند و از جلال خدا فاقدند، لیکن به فیض خداوندی به قیمتی که در مسیح عیسی است، به طور رایگان عدالت یافته‌اند." (رومیان 3:23-24)

 

این آیات تنها چند نمونه از آیات مرتبط با مرگ در انجیل هستند و بسیاری دیگر وجود دارند که به موضوع مرگ و قیامت مرتبط هستند.