شرایط همکاری و نمایندگی

یادنشان بدینوسیله شرایط عمومی و اختصاصی برای همکاری افراد با وب سایت در هر یک از حوزه های بازاریابی و نمایندگی را اعلام می دارد.

شرایط عمومی:
1 - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2 - داشتن سلامت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر .
3 - حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.
4 - عدم اعتياد به مواد مخدر.

شرایط اختصاصی:
1 - سکونت در شهر و استان مورد تقاضا.

نکات:
1 - نحوه همکاری وب سایت با بازاریابان و نمایندگان بدین صورت است که به ازای هر سفارش ثبتی از طرف خریدار که کد بازاریابی نماینده با آن سفارش ارسال شده باشد، درصدی از مبلغ پرداختی خریدار به نماینده یا بازاریاب اختصاص می شود.
2 - سهم نمایندگان و بازاریابان از سفارشات در دوره های یک ماهه به شماره کارت اعلانی واریز می شود.
3 - در صورتی که خریدار کد بازاریابی فرد بازاریاب یا نماینده را در هنگام ثبت سفارش وارد نکند، سایت یادنشان هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم واریز وجهه بازاریابی آن سفارش به حساب بازاریاب یا نماینده ندارد.
4 - مبالغ تمدید سالیانه دریافتی از کاربران فقط جهت نگهداری سرورهای یادنشان هزینه می شوند و بالطبع سهمی از این هزینه ها برای همکاران و بازاریابان در نظر گرفته نمی شود.

جهت ثبت درخواست نمایندگی یا بازاریابی از طریق قسمت “تماس با ما” درخواست همکاری خود را با عنوان “درخواست همکاری” برای ما ارسال نمایید.

لطفا برای همکاری با شماره های زیر تماس حاصل نمایید
7302 902 902 98+
7301 902 902 98+
1402 222 9871-3+